SITEMAP / ENGLISH / JAPANESE / CHINESE

오시는길

주소와 연락처
 • 03722 서울특별시 서대문구 연세로 50 연세대학교 화공생명공학과
 • TEL: +82-2-2123-2750, FAX: +82-2-312-6401
 • E-mail: chemeng2750@yonsei.ac.kr
지하철
 1. 지하철 2호선 신촌역
  • 2번 출구: 연세대학교, 세브란스병원 방향
  • 3번 출구: 연세대학교, 한국사이버대학교 방향
버스
 1. 연세대학교/연세대학교앞(중앙차선)
  • 간선: 153, 163, 171, 272, 470, 601, 606, 672, 673, 700, 707, 710, 750A, 750B, 751
  • 지선: 6714, 7737
  • 광역: 9714, M6724, M7106, M7111, M7119
  • 공항: 6011
  • 일반: 567, 73
  • 좌석: 770, 800
  • 직행:1000, 1100, 1200, 1900, 2000, 2000-1
 2. 연세대학교 정문
  • 간선:163, 171, 172
  • 지선: 7017,7713, 7720, 7727, 7728, 7737
  • 광역: M6724
  • 일반: 567, 72
  • 마을: 서대문03, 서대문04
 3. 세브란스병원앞(중앙차선)
  • 간선: 272, 470, 601, 606, 672, 673, 700, 707, 710, 750A, 750B, 751
  • 지선: 6714, 7737
  • 일반: 567, 73
  • 좌석: 770
 4. 세브란스병원
  • 간선: 163, 171, 172, 472
  • 지선: 7017, 7024, 7713
  • 마을: 서대문03, 서대문04, 서대문05
▲ TOP